Izjava o privatnosti CLIPS Portala

CLIPS portal (u daljem tekstu: Portal) poštuje vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam dostavite. Želeli bismo da vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti. 

Politika zaštite podataka o ličnosti

Zajemčena je zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS", br. 97/08). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Prikupljene informacije ne daju se na uvid, niti se razmijenjuju, s drugim organizacijama koje su izvan sistema pripreme i uređivanja Portala, osim u slučajevima predviđenim zakonom. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po vas uključujići i narušavanje vaše privatnosti.

Lice ima pravo da pristanaka za na obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Prikupljamo lične podatke kao što su ime, JMBG, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima ili drugim načinom komunikacije, isključivo u svrhe udovoljenja zahteva zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju Portala (cookies - kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo vaše posete Portalu lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što vam pružamo korisnički prilagođen pristup i prepoznajemo vas kada se vratite na Portal. 

Kolačić je mali fajl sa podacima koji se prenosi sa Portala na hard disk vašeg kompjutera. Portal šalje kolačić kad ga posećujete, plaćate, tražite ili personalizujete Portal, ili se registrujete za određene usluge. Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska ili da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su samop oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića koji se koriste na Portalu nam omogućava da dobijemo informacije o vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personizovali vaše delovanje i ustanovili modele kretanja korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti informacija sa Potala za korisnike i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija.

Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići "sesije" ili "trajni" kolačići. Kolačići sesije se ne zadržavaju na vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Trajni kolačići se zadržavaju na vašem računaru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja Portala vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili.

Portal obezbeđuje sigurnost podataka koje nam dostavljate putem industrijski standardizovanih fizičkih, elektronskih i upravljačkih procedura. Kad je to potrebno, Portal koriste koristi SSL – enkripciju kako bi povećao sigurnost prenosa osetljivih podataka. Unutar Portala podaci se čuvaju u na kontrolisanim serverima sa ograničenim pristupom.

Ostalo

Svako korišćenje Portala podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili otkrivanjem vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu: clips@nsinfo.co.rs.

Sadržaj izjave o privatnosti Portala možemo promeniti u bilo koje vreme bez prethodne najave i saglasnosti korisnika. Svaka promena izjave o privatnosti Portala biće objavljena na ovoj stranici.

CLIPS Portal Privacy Statement

CLIPS portal (hereinafter: Portal) respects your privacy and is committed to the protection of personal data you submit to us. We would like to present you the following principles that regulate our privacy policy. 

Personal Data Privacy Policy

Personal Data protection is guaranteed. Collection, holding, handling, and usage of personal data is performed in accordance with the Law on Protection of Personal Data ("Official Gazette of RS", No. 97/08). Personal Data shall not be used for purposes other than the ones they were collected for, except for the purpose of conducting criminal proceedings or protection of security of the Republic of Serbia, in the manner stipulated by the Law. All necessary data protection measures are undertaken, in accordance with the determined standards and procedures, which are necessary in order to protect the data from loss, destruction, unauthorized access, change, publication, and any other abuse.

The collected information is not disclosed, or shared with other organizations outside the Portal preparation and editing system, except in the cases stipulated by the Law. The data shall not be used for the purposes which are not in accordance with the law or which may otherwise be detrimental to you, including the violation of your privacy.

A person has the right to revoke his/her acceptance to data handling in accordance with the Law on Protection of Personal Data.

Data we collect

We collect personal data like name, personal identification number, address, phone number, or e-mail address only when they are voluntarily submitted in the offered forms or by other means of communication, exclusively for the purpose of compliance with the user requests, in order to provide the service the user requested.

We also collect data on Portal usage (cookies) and other technical data which are not personal, which enable us to facilitate your Portal visits and to make them more efficient and cost effective by providing you a user-friendly access and recognizing you when you return to the Portal. 

A cookie is a small file with data which is transferred from the Portal to your computer hard disk. The Portal sends a cookie when you visit it, when you pay, browse or personalize the Portal, or register for certain services. The cookie cannot read personal data from your hard disk or read the files of the cookies created by other web sites. The data a cookie may contain are only the ones you submit yourself. Accepting the cookies used on the Portal enables us to receive information on your browsing habits, which we may use in order to personalize your actions and establish the user movement models. We perform this in order to determine the Portal information usefulness for the users and in order to establish the efficiency of our navigational system in helping the users reach those information.

Cookies are typically classified as "session" cookies or "permanent" cookies. Session cookies are not retained on your computer after you close the browser. Permanent cookies are retained on your computer until you delete them or until their deadline expires.

In order to improve and customize the Portal to meet your needs, we collect data which are not personal, for example data on browsing program type, operating system, and pages you visited.

The Portal ensures security of the data you submit to us by industrially standardized physical, electronic, and management procedures. When necessary, the Portal uses SSL encryption in order to increase sensitive data transfer security. Within the Portal, data is held on the controlled servers with limited access.

Other

Any use of the Portal is subject to Terms and Conditions described on this page.

In case you have any questions or dilemmas regarding our collection, usage or disclosure of your personal data, please contact us to the following e-mail address: clips@nsinfo.co.rs.

The content of the Portal Privacy Statement may be modified at any time without prior notice and user consent. All changes to the Portal Privacy Statement shall be published on this page.